Pedagogika nauką społeczną

Pedagogika to nauka o edukacji człowieka, należy do nauk społecznych humanistycznych i stanowi zespół nauk o wychowaniu i wykształceniu człowieka przez całe jego życie. Z tej dziedziny nauki pochodzi zalecenie, że jeśli już musimy oceniać i krytykować, to oceniajmy i krytykujmy konkretne zachowania, a nie całą osobę. Teza ta ma również zastosowanie w postępowaniu z ludźmi dorosłymi, a nie tylko dziećmi. Panie i panowie lubią „się przejechać” po drugiej połówce. Pedagogika to nie tylko zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, czyli teorią i praktyka działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży. Praktyczne postępowanie wychowawcze, nazywane jest pedagogią. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Do głównych ośrodków takiego wychowania zalicza się: rodzinę, grupę rówieśniczą i instytucjonalne jak przedszkole, szkołę elementarną i gimnazjum. Obecnie zakres zainteresowań pedagogiki jest o wiele szerszy i obejmuje: samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego, głównie: środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów i in.), instytucji wychowania religijnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge